Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų

1. IĮ „Gera praktika“ (į. k. 302941286, adresas Mykolo Marcinkevičiaus g. 19-14, LT-08433 Vilnius) (toliau – Duomenų valdytojas) mano asmens duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros, įskaitant personalizuotų pasiūlymų teikimo, tikslais.

2. Patvirtinu, kad:

2.1. Esu informuotas, kad tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus tvarkys šiuos mano asmens duomenis:

2.1.1. Elektroninio pašto adresą, kurį pateikiu Duomenų valdytojui įsigyjant ir/ar siekiant gauti Įmonės teikiamas paslaugas ir siunčiamus naujienlaiškius.

2.2. Pasibaigus duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu terminui ar man atšaukus sutikimą, Duomenų valdytojas saugos duomenis apie šio sutikimo davimo faktą 5 (penkis) metus nuo šiame punkte nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Duomenų valdytojo teisinius reikalavimus;

2.3. Esu informuotas, kad tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus mano asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti duomenų tvarkytojams, kurie teikia Duomenų valdytojui tiesioginės rinkodaros paslaugas ir tvarko duomenis įmonės vardu;

2.4. Man yra žinoma, kad turiu teisę nenurodydamas nesutikimo motyvų nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, tiek, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei mano interesai nėra svarbesni.

3. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės:

3.1. Žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą;

3.2. Bet kuriuo metu susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.3. Teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

3.4. Kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų, reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui arba man, jeigu tai yra techniškai įmanoma (teisė į asmens duomenų perkeliamumą);

3.5. Jei duomenų valdytojas pažeidė mano teises, dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

3.6. Man yra žinoma, kad bet kuriuo metu galiu informuoti Duomenų valdytoją apie tai, kad nepageidauju gauti asmeninių pasiūlymų ir reklamos. Pasiūlymų ir reklamos galiu atsisakyti kreipiantis į Duomenų valdytoją el. paštu: info@gerapraktika.com;

3.7. Man yra žinoma, kad apie Duomenų valdytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą Duomenų valdytojas skelbia privatumo politikoje, patalpintoje įmonės interneto svetainėje.

4. Žinau ir suprantu, kad norint gauti daugiau informacijos apie mano asmens duomenų tvarkymą galiu kreiptis tiesiogiai į Duomenų valdytoją el. paštu info@gerapraktika.com.

5. Šis mano Sutikimas yra duotas laisva valia. Perskaičiau ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.